Psykoterapeutiske metoder

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtaleterapi, der alle sigter imod at du som klient får indsigt i dine problematiske tanker og handlinger, og psykoterapien retter sig mod at skabe dybere forandringer hos dig.

En kendt psykiater har engang sagt, at når man udtrykker sine følelser i ord, har det samme virkning som at tænde lyset i børneværelset, når det spøger. Det er vigtigt, at man opdager, at der bag uforståelige angst, ligger en forståelig problematik, og at angsten er et naturligt signal om dette.

Siden Freud udviklede den psykoterapeutiske metode, som han kaldte Psykoanalysen i slutningen af 1800-tallet, er der sket rigtig meget indenfor dette område. Mange psykoterapeutiske metoder er kommet til i tidens løb. Der opstår hele tiden nye vinkler på dette og nye psykoterapeutiske retninger med nye behandlingstiltag. Derfor kan det være vanskeligt at definere, hvad psykoterapi egentlig er.

Dansk psykologforening har defineret psykoterapi som ”en psykologisk behandlingsmetode, der er videnskabeligt begrundet. Psykoterapi finderanvendelse ved psykiske og somatiske lidelser, og består af et arbejdsmæssigt forhold etableret mellem én eller flere kvalificerede psykoterapeuter og én eller flere klienter. Formålet med psykoterapien er for klienten at opnå autonomi (uafhængighed) og udvidelse af personlige muligheder, symptomlindring og bedre psykisk og social funktionsmåde.”

Sagt med andre ord handler det om, at psykoterapi skal være afprøvet på en gruppe mennesker og have vist resultater. Essensen i terapien er et godt samarbejde mellem dig som klient og din  behandler. Fokus ligger på dine ressourcer og potentialer, og formålet er at styrke din tro på dig selv, dine evner og dine muligheder for at komme videre i tilværelsen. Det er formålet, at afhjælpe dine vanskeligheder, så du får det bedre generelt – både fysisk, psykisk og socialt i samværet med andre mennesker. Vi har kun et liv, og det gælder om at leve det på allerbedste vis og få så god en livskvalitet som muligt.

Psykoterapi kan foregå på flere måder. Oftest foregår det i samtaleform, men der kan også bruges kropslige, musiske, kreative eller hypnoterapeutiske metoder i terapien.

Hvad er det så, der virker?

Forskningen har peget på flere faktorer, der har afgørende effekt.

Først og fremmest har det betydning, hvordan du som klient forholder dig til situationen – hvilken problematik, du kommer med – hvilke forventninger, du har – hvor motiveret du er –  hvor positivt du forholder dig til behandlingen.

Dernæst har det afgørende betydning, at der er en god relation mellem dig som klient og den psykolog, du skal tale med. Det er vigtigt, at du føler dig set, hørt og forstået. Når du skal fortælle vigtige personlige ting om dig selv og dine vanskeligheder, er det afgørende, at den grundlæggende tillid til psykologen er tilstede. Disse ovenstående faktorer kalder man for non-specifikke, fordi det er svært helt præcist at påvise, hvad det er, der skaber den tillidsfulde og frugtbare relation.

Faktisk har forskningen vist, at selve metoden, der anvendes i terapien, har mindre betydning. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Dette betyder, at en metode, der er velegnet til en person med én bestemt problematik, måske ikke er så hjælpsom til en anden. Der er også forskel på psykologer, så nogle psykologer er bedre til at bruge en metode frem for en anden.

Nogle tror, at bestemte metoder er bedre end andre, men sådan er det ikke nødvendigvis. Selvom forskningen har vist, at en bestemt metode er virksom i forbindelse med et bestemt problem, er det ikke sikkert, at denne metode er bedst egnet til andre formål.

Nogle metoder er mere enkle og konkrete end andre, så det er lettere at udlede konkrete resultater af virkningen. Andre metoder er mere omfattende og komplekse, så resultaterne også fremstår som mere komplekse og derfor er sværere at måle og veje. Det kan for eksempel være lettere at konstatere, om angsten for at handle i Bilka er aftaget, end at afgøre, om en person er blevet bedre til at være i relation til andre mennesker. Det er derfor en fordel, at der findes flere forskellige egnede terapeutiske metoder, så en psykolog kan gøre brug af flere forskellige redskaber i behandlingen.

Mit udgangspunkt for psykoterapi er dine behov og dine problemstillinger frem for en bestemt metode. Derfor må metoden tilpasse sig dig som menneske frem for omvendt.
Dette betyder, at der kan bruges elementer fra flere forskellige metoder i samme terapi –
alt efter hvilke behov, du har, og hvilke problemstillinger du står overfor.